กฟผ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – กฟผ. พร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากร คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

         นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – กฟผ. ร่วมกับนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และหัวหน้าสำนักงานโครงการฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

         ผลการดำเนินงานในปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561) มีการดำเนินงานในพื้นที่ป่ารอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกฟผ. 16 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนน้ำพุง โรงไฟฟ้า ลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ รวมเนื้อที่ 22,242 ไร่ ร่วมดำเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

         1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 12 แห่ง รวมเนื้อที่ 21,091 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ปกปักรักษาพันธุกรรมพืชดั้งเดิม สำหรับทำการศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 704 ฝาย และซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิม 46 ฝาย จัดทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางรวม 76.05 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า สำรวจเก็บข้อมูลต้นไม้ นก และให้การสนับสนุนนักวิจัย

         2. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กฟผ. ได้จัดทำแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 1,151 ไร่ ใน 15 พื้นที่ โดยปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหารท้องถิ่น ไม้เด่นประจำท้องถิ่น ไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 93 ชนิด รวม 2,910 ต้น เช่น รวงผึ้ง ตะแบก แคแสด แดง มะค่าโมง ฝาง อบเชย ยางนา สักทอง ทองอุไร เป็นต้น และมีการเพาะขยายพันธุ์แจกจ่ายกล้าไม้ และเมล็ดพืชท้องถิ่น

         3. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยการนำข้อมูลทั้งหมดปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไม้และฐานข้อมูลนกบนเว็บไซต์ http://www2.egat.co.th/egatrspg/ ซึ่งขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลพรรณไม้ นก และทรัพยากรท้องถิ่น โดยคาดว่าปลายปีนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จทุกพื้นที่ และจะนำข้อมูลที่สำรวจได้อัพเดทฐานข้อมูลทุกๆ 6 เดือน อีกทั้งยังได้วางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

         4. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยนำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ โดยจะดำเนินการจัดหากิจกรรมต่างๆ มาเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น

         5. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การจัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อพ.สธ. – กฟผ. การร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องพันธุ์พืช

         สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 กฟผ. จะเน้นไปที่การจัดทำฐานข้อมูล โดยสำรวจข้อมูลทรัพยากรโดยรอบ เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเน้นการสนับสนุนชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนดำเนินการจัดหาและปลูกพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ สมุนไพรท้องถิ่น และทรัพยากรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น