กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ถ่านหินและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน แลกเปลี่ยนแนวการดำเนินกิจการด้านเชื้อเพลิง

         เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดงานประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ถ่านหินและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (AFOC WORKSHOP MEETING ON COAL IMAGE AND CSR 2018) โดยนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดงาน และนายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมงานและบรรยาย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย จำนวน 78 คน

         การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวการดำเนินการประกอบกิจการที่ดีด้านเชื้อเพลิงให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงาน องค์กร บริษัทผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการการทำเหมือง การขนส่ง การจัดเก็บ และการนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในกิจการ

         นายโอภาส จริยภูมิ กล่าวบรรยายในการประชุมว่า “ภารกิจของ กฟผ. แม่เมาะ แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) และหน่วยงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นอกจากภารกิจหลักผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แม่เมาะ ยังมีการดำเนินงานควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องฝุ่น กลิ่น เสียง การสั่นสะเทือน และการจัดการคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สวนเฉลิมพระเกียรติ และสนามกอล์ฟเหมืองแม่เมาะ ซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูพื้นที่แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบ กฟผ. แม่เมาะ อีกด้วย”

         ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยาย “World Coal Association (WCA), ASEAN Centre for Energy (ACE)” และกรณีศึกษากิจการถ่านหินของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ทำอย่างไรในการพัฒนาภาพลักษณ์ถ่านหิน” ซึ่งผู้เข้าประชุมได้ร่วมอภิปรายแนวทางต่าง ๆ เช่น การสื่อสารเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผ่านสื่อบุคคล สื่อมวลชน และการศึกษาดูงานพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชน และจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นต้น

         และวันที่ 12 กรกฎาคม ผู้เข้าประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ. แม่เมาะ จาก นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และศึกษาดูงาน ณ เหมืองแม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดชมวิวและศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ที่บ้านใหม่นาแขม จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก