กฟผ. ส่งมอบห้องเรียนสีเขียวภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยในด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเยาวชน

         นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ โดยมี นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เครือข่ายสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

         นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ห้องเรียนสีเขียวนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณภาพ อีกทั้งยังจะทำให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะสามารถขยายผลเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียวทั้งสิ้น 414 ห้องเรียนภายในโรงเรียนต่างๆ ในระยะเวลากว่า 20 ปี มีนักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้กว่า 2 ล้านคน และได้พัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ที่มีการนำเสนอด้านพลังงานผ่านสื่อที่น่าสนใจ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

         ด้าน นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ได้มอบห้องเรียน สีเขียวให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

         สำหรับการส่งมอบห้องเรียนสีเขียวแห่งนี้ เป็นการปรับปรุงทดแทนของเดิมซึ่งเปิดใช้งานมานานกว่า 20 ปี โดย ได้ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนสีเขียวให้มีความทันสมัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้กับนักเรียน และเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ในด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมปลูกจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ฐาน SMART City 2. ฐาน SMART Support 3. ฐาน SMART Power 4. ฐาน SMART System และ 5. ฐาน SMART Future

         ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032 661726 ในวันและเวลาราชการ