กฟผ. แม่เมาะ จัดโครงการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น หวังเป็นต้นแบบให้ชุมชนและเกษตรกรต่อไป

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

         ทั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการทำนาแบบประณีตฯ ตามขั้นตอนและแนวทางแบบปลอดสารเคมี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ได้รับพันธุ์ข้าวพระราชทานไรซ์เบอร์รี่ และยังได้รับข้าวพันธุ์ กข.43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวขาวน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยนำมาปลูกในแปลงนาสาธิตของศูนย์ชีววิถีฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนและเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ต่อยอดขยายผลโครงการในอนาคต

         น.ส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในศูนย์ชีววิถีฯ ได้ผ่านการตรวจจากห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิคที่ดี ส่วนเมล็ดข้าวที่ใช้รับประทาน ได้เป็นอินทรีย์ AAA ถือว่าเป็นระดับดีที่สุด มูลนิธิจึงมั่นใจแจกเมล็ดพันธุ์มา และจะขยายไปยังศูนย์ชีววิถีฯ ทั้ง 18 แห่ง ของ กฟผ. เพราะเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและดูแลรักษาว่าข้าวที่ได้จะเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นอินทรีย์อย่างแน่นอน