กฟผ. ในฐานะประธาน AESIEAP Technical Committee Term 2017 - 2018 จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานก่อนหมดวาระ และส่งไม้ต่อให้การไฟฟ้ามาเลเซียรับหน้าที่ประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป เพื่อความร่วมมือในระยะยาวในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก

         นายธวัชชัย จักรไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะทำงาน AESIEAP Technical Committee เป็นประธานการประชุม The 4th Meeting of Technical Committee Working Group 2017 - 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในวาระที่ กฟผ. เป็นเจ้าภาพ มีคณะทำงาน AESIEAP Technical Committee จากการไฟฟ้ามาเลเซีย หรือ Tenaga National Berhad (TNB) การไฟฟ้าฟิลิปปินส์ หรือ Manila Electric Company การไฟฟ้าฮ่องกง หรือ CLP Power Hong Kong Limited และ กฟผ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

         ประธานคณะทำงาน AESIEAP Technical Committee กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน รูปแบบของการผลิต การส่งจ่ายและการบริโภคพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้จัดการประชุมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก ได้มาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology ในระดับภูมิภาค พร้อมกับแนวทางแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นความร่วมมือในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก

         สำหรับการประชุม AESIEAP Technical Committee เป็นการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของ AESIEAP เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดย AESIEAP Technical Committee มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 เวที ได้แก่

         1) Working Group คณะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในแต่ละเรื่องที่น่าสนใจในขณะนั้น ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 Working Groups ประกอบด้วย 1. Smart City เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Smart City ในแต่ละประเทศสมาชิกให้ทันสมัย 2. Low Carbon Generation เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกในภาคพลังงานไฟฟ้า และ 3. Asset Management เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการสินทรัพย์สำหรับระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

         2) AESIEAP Technical Committee เพื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกของ AESIEAP ในแต่ละ Working Group โดยในระหว่างปี 2017 – 2018 นี้ กฟผ. ได้รับเกียรติเป็นประธานของ AESIEAP Technical Committee และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

         ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการแต่งตั้งประธานคณะทำงาน AESIEAP Technical Committee คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2019 - 2020 คือ Mr. Loo Kok Seng, Senior General Manager จาก TNB เนื่องจากประธานคนเดิมหมดวาระลง