กฟผ. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม - ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคม

         นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. ให้การต้อนรับอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 พร้อมนักศึกษาผู้พิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ รวมกว่า 50 คนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กฟผ. เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำหรับคนพิการของ มจธ. จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,285,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการฝึกงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ระหว่าง กฟผ. กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ กฟผ. กับ มจธ. โดย มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความรู้ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ และมุ่งหวังให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำสำนักงาน รวมไปถึงช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย