กฟผ. รับ 4 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น นวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัล นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับรางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม รับรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม และนายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย รับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม นายบุญทวี กังวานกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง นายธวัชชัย จักรไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย การคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจยังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันขับเคลื่อนโดยไม่แบ่งแยก เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ กฟผ. ได้รับถึง 4 รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจไทย ที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของคนไทย

         สำหรับ 4 รางวัลที่ กฟผ. ได้รับภายในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่ง กฟผ. เคยได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่นในปี 2559 และปี 2560 โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 จึงได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศ ซึ่ง กฟผ. มีการทบทวนการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดทอนงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกำลังคน นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการประกวดนวัตกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ Super Cool Idea เป็นโครงการกระตุกต่อมความคิดของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

         รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งอย่างยั่งยืน ที่บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเอง พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน จนสามารถตัดสินใจและกำหนดแนวทางของตนเอง อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป สำหรับที่บ้านห้วยยางนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำมากว่า 40 ปี โดยใช้ฝายเดิมวางท่อผันน้ำ อาศัยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ และมีการดำเนินการต่อยอดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

         รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จากโครงการการแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. เป็นนวัตกรรมกระบวนการระบบส่งจ่ายไฟฟ้า โดยการหาค่า Optimal PSS Parameters ด้วยวิธี Frequency Injection เพื่อลดปัญหาการแกว่งของกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั้งและเชื่อมต่อสายส่งในระยะทางไกล ซึ่งจะส่งผลให้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสูญเสียเสถียรภาพและเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง

         รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในระดับแผนงาน โดย กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการเตรียมการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล เป็นการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

         ทั้งนี้ สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เผยแพร่ผลงานของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนได้รับทราบ และสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้กำหนดประเภทรางวัลไว้ 10 ประเภท ดังนี้ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม และด้านความคิดสร้างสรรค์ รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร และด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ประเภทดีเด่น และประเภทเชิดชูเกียรติ