กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 รับไฟฟ้าจาก สปป. ลาว เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

         ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดและรับมอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น (สฟ. ขอนแก่น 4) อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง กฟผ. นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. และ นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สฟ. ขอนแก่น 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

         ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน จังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ด้านสูงถึง ร้อยละ 4 การเปิด สฟ. ขอนแก่น 4 ในวันนี้ จึงมีความสำคัญในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดขอนแก่นมีความภาคภูมิใจ และดีใจ ขอให้ชาวขอนแก่นร่วมกันดูแลรักษาให้ สฟ. ขอนแก่น 4 ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

         สฟ. ขอนแก่น 4 มีเนื้อที่ประมาณ 194 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยรับไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรีใน สปป. ลาว กำลังผลิต 2,285 เมกะวัตต์ (จำนวน 7 เครื่อง) เพื่อเข้าระบบส่งของ กฟผ. บริเวณจังหวัดเลย ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500,000 โวลต์ ท่าลี่ และส่งไฟฟ้าต่อมายัง สฟ. ขอนแก่น 4 ด้วยเสาวงจรคู่ระยะทาง 173 กิโลเมตร สฟ. ขอนแก่น 4 ก่อสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ให้กับระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย รองรับการขยายตัวของการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ส่วนไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปยังภาคกลาง ซึ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม