กฟผ. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบ่มเพาะงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ในอนาคต

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Business Incubation Seminar : Building Research & Innovation into Commercial) โดยกฟผ. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดขึ้น โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทในเครือ กฟผ. กว่า 65 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ หอประชุม Auditorium โรงไฟฟ้า พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

         การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาพบว่า ผลงานวิจัยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างประสบการณ์ และหลักคิดเชิงนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจให้กับนักวิจัย จึงเป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งการเริ่มต้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การและประเทศได้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มศักยภาพและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันระดับนานาชาติ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในภาพการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจปัญหา การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า การวิเคราะห์ตลาดและโมเดลธุรกิจ เพื่อสามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ อันก่อให้เกิดเป็นธุรกิจต่อยอดหรือธุรกิจใหม่ได้ต่อไป