กฟผ. มอบเงินสนับสนุนและส่งมอบกล้าไม้โตเร็ว พร้อมปลูกร่วมกับชุมชน จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กยท.และม.เกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และประโยชน์สุขที่ยั่งยืน

         นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนโครงการเพาะกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้โตเร็วให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 56,700 บาท โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมรับมอบเงิน และร่วมปลูกต้นกระถินเทพณรงค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้โตเร็ว จำนวน 5 ไร่ ร่วมกับชุมชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ณ บริเวณโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ม.1 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

         นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงเพียงพอ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคมและชุมชนเสมอมา โดยโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนนี้ เป็นการส่งเสริมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ตามนโยบายโครงการประชารัฐ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนการปลูกต้นไม้โตเร็วให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราและพื้นที่ว่างของชุมชน โดย กฟผ. ร่วมกับ กยท. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เมืองบึงกาฬ อ.ศรีวิไล อ.พรเจริญ และอ.เซกา จ.บึงกาฬ ดำเนินการเพาะปลูกต้นไม้โตเร็ว ได้แก่ ต้นกระถินเทพณรงค์ และต้นกระถินเทพา สำหรับจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ประตู หน้าต่าง วงกบ และยังสามารถปลูกเป็นแนวรั้วกันลมได้ ซึ่ง กฟผ. ได้ลงนามในสัญญามอบเงินสนบสนุนโครงการฯ ระหว่าง กฟผ. กับชุมชนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 4.6 ล้านบาท โดย กยท. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กระถินเทพณรงค์ และกระถินเทพา มูลค่า 341,100 บาท ปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมร้อยละ 85 มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และทยอยปลูกในพื้นที่เป้าหมายแล้ว ทั้ง 9 พื้นที่ โดย กฟผ. มั่นใจว่าต้นไม้โตเร็วเหล่านี้จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีในอนาคต