หนังสือโครงการ FSRU

โครงการ FSRU ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

  1. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)
  2. โครงการท่าเทียบเรือ FSRU
  3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้"

 

EGAT FSRU Projects 2562>> อ่านทั้งหมด / ดาวโหลด (.pdf) <<

*ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562


ประกาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

"โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้"