20180919 PRE01 01

         กฟผ. นำร่องจัดอบรมหลักสูตร “ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า” ให้กับบุคคลภายนอก ตามโครงการ EGAT Smart Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า” (Electrical Equipment and Protection for Power Plant) ให้กับบุคคลภายนอก โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมรวม 37 คน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

20180919 PRE01 02

          นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า หลักสูตรระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตั้งค่าการทำงานระบบป้องกันไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเป็น 1 ใน 2 หลักสูตรนำร่องของโครงการ EGAT Smart Academy ที่เปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอก และมีหลักสูตรต่อไปที่จะเปิดอบรม คือ หลักสูตรเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา (Power Plant Technology and Maintenance)

         “การเปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอกโดย กฟผ. นี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เนื่องจาก กฟผ. ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้ามาเกือบ 50 ปี และต้องการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป” รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าว

         หลักสูตรระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมถึงสองเท่าจากจำนวนที่เปิดรับสมัคร โดยมีวิทยากรที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้รับการอบรมสามารถสอบถามปัญหาและข้อสงสัย เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้จะมีการนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรมไปพัฒนากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

20180919 PRE01 03

20180919 PRE01 04