20180926 PRE01 01

         กฟผ. คว้า 5 รางวัล Thailand Coal Awards 2018 และเป็นการรับรางวัลในเวทีนี้ 4 ครั้งต่อเนื่อง ตอกย้ำการดำเนินการที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

         วันนี้ (26 กันยายน 2561) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัล Thailand Coal Awards 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายบุญทวี กังวานกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบรางวัลจาก นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

         สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 5 รางวัล จากรางวัลทั้งหมดที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่ ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine) โดย เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) และผลงาน “การปรับปรุง หม้อน้ำของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคุณภาพต่ำ” (The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for Utilizing Low-Rank Coal) โดย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป

         ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “การดำเนินงานด้าน CSR ของเหมืองแม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine’s CSR) โดย เหมืองแม่เมาะ และผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” โดย โรงไฟฟ้า แม่เมาะ

         ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น” Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)” โดย เหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายที่เกิดจากการทำงาน ของเครื่องตักถ่านหินที่ส่งถ่านหินลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         การจัดประกวด Thailand Coal Awards 2018 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัล จากเวทีนี้ทุกครั้ง จึงแสดงให้เห็นว่า กฟผ. มีการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงถ่านหินที่ประสบความสำเร็จ เชิงประจักษ์ทั้งด้านประสิทธิภาพ และการเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับสากลเช่นนี้ต่อไป

         อนึ่ง การประกวด Thailand Coal Awards จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่ดีในกิจการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเป็นปกติสุข และสร้างความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศ

20180926 PRE01 02

20180926 PRE01 03

20180926 PRE01 04