ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. เปิดหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง ตอบรับนโยบายการบริหารอัตรากำลังรูปแบบใหม่ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน Multi-Task รองรับภารกิจของสายงานในอนาคต

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC) ของฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 1 กฟผ. นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 2 กฟผ. โดยมี นายสุเอก เปี่ยมปัจจัย วิศวกรระดับ 11 กฟผ. เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์

         โดยสืบเนื่องจากปัญหาการลดลงของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูง และผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากการเกษียณอายุ ทำให้การบริหารอัตรากำลังตามรูปแบบเดิมไม่สามารถจัดการงานได้ตามภารกิจ ดังนั้นเพื่อให้ระบบส่งกำลังไฟฟ้าเกิดความมั่นคง สายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารอัตรากำลังในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับอัตรากำลังในอนาคต โดยการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในลักษณะ Multi-Task จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC) เพื่อปฏิบัติงานด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation) และงานด้านบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อดำเนินการปฏิบัติงาน O&M แบบ Day Time ที่ฐาน OMC และสถานีไฟฟ้าแรงสูงลูกข่าย โดยสถานีไฟฟ้าแรงสูงลูกข่าย จะไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจำ (Unmanned Substation) สำหรับฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้มีกลุ่ม OMC ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดูแลรับผิดชอบ 20 สถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน จึงได้มีพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงขึ้น ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช