บุคลากรของ กฟผ. ล้วนแล้วแต่มีความสามารถ และต้องการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อองค์การ จึงเกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการทำงานใหม่ๆ และสิ่งประดิษฐ์ใดที่มีความน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ ก็จะได้รับคัดเลือกเพื่อส่งไปประกวดในเวทีนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ซึ่งล่าสุด ทีมนักประดิษฐ์ของ กฟผ. ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและองค์การ กับการคว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงจากกว่า 40 ประเทศ

         ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. ส่งผลงานเข้าประกวด 9 ชิ้นงาน ได้รับรางวัล 12 รางวัล แบ่งเป็นเหรียญทอง 8 รางวัล และเหรียญเงิน 1 รางวัล นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีก 3 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจของคน กฟผ.

         “อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศตู้ระบบควบคุม” (Cooling Fan Detector for Control Cabinet) หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

         โดยผลงานดังกล่าวเป็นของ นายคมกริช โคตรพัฒน์ วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าน้ำพอง นายธนกฤต คล้ายเพ็ชร ช่างระดับ 7 นายปริวัตร อัศยาพร ช่างระดับ 5 นายมงคล พรรณมาตย์ ช่างระดับ 7 นายเศวต ทับแก้ว ช่างระดับ 7 นายฉัตรชัย ศรัทธากูล ช่างระดับ 5 และ นายมานพ วงษ์สอน ช่างระดับ 5

         สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของพัดลมระบายอากาศตู้ระบบควบคุมของโรงไฟฟ้า ซึ่งมีพัดลมติดตั้งอยู่ถึงจำนวน 132 ตัว โดยพัดลมชุดเดิมที่ใช้นั้นเป็นแบบมีสัญญาณ Feedback เพื่อส่งสัญญาณ Alarm เมื่อพัดลมเกิดการชำรุด ไปยังห้องควบคุม แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถระบุตัวที่เสียหายได้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวที่เสีย อีกทั้งยังมีราคาแพงประมาณตัวละ 18,000 บาท

         “สิ่งประดิษฐ์นี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในแผนกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ภายหลังจากที่เล็งเห็นถึงปัญหาในการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบชุดเดิมที่จัดซื้อมาจากต่างประเทศ” นายคมกริช โคตรพัฒน์ กล่าว

         สำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศตู้ระบบควบคุม ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้ เป็นการนำพัดลมที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งจัดหาได้ง่าย มีราคาไม่สูง เฉลี่ยตัวละประมาณ 4,000 บาท โดยพัฒนาให้พัดลมสามารถส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม โดยสามารถระบุตำแหน่งพัดลมที่เสียได้อย่างแม่นยำ ทำให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงเนื่องจากความร้อนของอุปกรณ์ระบบควบคุม ที่อาจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้า Trip ได้ โดยมีต้นทุนในการประดิษฐ์เพียง 6,000 บาท ต่อชุด ซึ่งใน 1 ชุด สามารถตรวจสอบพัดลมได้ 24 ตัว

         ทั้งนี้ ได้มีการใช้งานจริงในโรงไฟฟ้ามาแล้วกว่า 6 ปี พบว่าสามารถใช้งานได้ดี และช่วย กฟผ. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1.7 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาจากการใช้งาน และสามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตสามารถขยายผลไปใช้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พัดลมลักษณะเดียวกันได้อีกด้วย