เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 51 คน มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561 โดย กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 3,285,000 บาท แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ