กฟผ. ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า ผุดแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน สนองเจตจำนงแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาประเทศ

20181102-MIS02-01

20181102-MIS02-02

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับเป้าหมายตาม NDC Roadmap” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน และผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของ กฟผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20181102-MIS02-03

          นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร กล่าวว่า เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายภาคพลังงานในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเข้าใจในสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ทิศทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนด Baseline ของภาคการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับเป้าหมายตาม NDC Roadmap ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการผลักดันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้า ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางระหว่างเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

20181102-MIS02-04

          ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ สถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับนานาชาติ โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และทิศทางการเข้าสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สำหรับช่วงที่สอง เป็นการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการกำหนด Baseline สำหรับประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับ NDC Roadmap พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

20181102-MIS02-05

          ทั้งนี้ ในปี 2562 กฟผ. และเครือข่ายผู้ผลิตไฟฟ้า จะมีการประชุมหารือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้าร่วมกัน