โครงการ Move World Together จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของเยาวชน หวังสร้างเยาวชนและเครือข่ายให้คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (ค่าย 3 ปี 6) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

         นายภัทรพงศ์ เทพา กล่าวว่า กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการ Move World Together มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมในแต่ละค่ายนั้น มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนแนวคิด การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งประเทศต้องการบุคลากรที่มีแนวคิดใหม่เพื่อช่วยผลักดันขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวหน้า และเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของ กฟผ. โดยหลายผลงานของเยาวชน มีความโดดเด่นและน่าสนใจ อีกทั้งยังผ่านเวทีการประกวดและได้รับรางวัลจากต่างประเทศมามากมาย ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำน้องเยาวชนจากค่าย 2 ปี 7 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับรุ่นพี่ค่าย 3 ปี 6 โดยภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน ได้มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนในค่าย 3 ปี 6 การบรรยายพิเศษด้านนวัตกรรม กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดโครงงาน รวมถึงการเสวนาโดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่สังคม ในการนี้ยังมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน ครูที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ รางวัลเกียรติบัตรสำหรับครูที่ปรึกษาเยาวชนที่เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (ค่าย 3 ปี 6) เพื่อเป็นกำลังใจและเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงาน รางวัลเสื้อสามารถ มอบให้เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดในระดับนานาชาติ รางวัลเหรียญคนช่างคิด มอบให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นและแปลกใหม่ รางวัลครูเคลื่อนโลก โดยมอบให้ครูที่ปรึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละเวลาในการร่วมกับโครงการ Move World Together พัฒนาเยาวชน และโครงงานของเยาวชน รางวัลองค์กรที่ให้ความสนับสนุน มอบให้แก่องค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงงานของเยาวชนเป็นอย่างดียิ่ง รางวัล The Great Supporter มอบให้แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงงานของเยาวชนเป็นอย่างดียิ่ง รางวัลวิทยากรกระบวนการดีเด่น และรางวัลอาสาสมัครดีเด่น