ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คว้ารางวัล Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing (JSPRS) Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับการสร้างเส้นชั้นความลึกในอ่างเก็บน้ำแม่ขามโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในงาน The 39th Asian Conference on Remote Sensing 2018 (ACRS 2018) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

20181112-MIS01-01

20181112-MIS01-02

          ผู้ปฏิบัติงานสังกัด กองภูมิสารสนเทศ (กภส - ส.) ฝ่ายสำรวจ (อสร.) สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ คล้ายรัศมี วิศวกรระดับ 9 นางสาวกมลรัตน์ จุรีสัมพันธ์ วิทยากรระดับ 7 นายเมธาวี ถั่วทอง วิศวกรระดับ 5 และนางสาวศศิกานต์ แย้มยิ้ม วิศวกรระดับ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานสัมมนา The 39th Asian Conference on Remote Sensing 2018 (ACRS 2018) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Remote Sensing Enabling Prosperity” จัดโดย The Asian Association on Remote Sensing (AARS) ร่วมกับ Malaysian Remote Sensing Agency (MRSA) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561

20181112-MIS01-03

          การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้นำเสนอในหัวข้อ “Monitoring and Measuring the Water Surface Level Area of Mae Kham Dam in Northern Thailand using Polarization SAR Images” และ “Renewable Energy Crops Recognition based on Objected - based Classification using Membership Function” ซึ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ นางสาวกมลรัตน์ จุรีสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดแผนกแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม (หผภ - ส.) ได้รับรางวัล Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing (JSPRS) Award ซึ่งเป็นรางวัลของสมาคม JSPRS จากประเทศญี่ปุ่นที่มอบให้กับผู้ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่นในรูปแบบโปสเตอร์จากผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Monitoring and Measuring the Water Surface Level Area of Mae Kham Dam in Northern Thailand using Polarization SAR Images” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างเส้นชั้นความลึกในอ่างเก็บน้ำแม่ขามโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของ กฟผ. นำความภาคภูมิใจมาสู่องค์การ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. ในระดับอาเซียนอีกด้วย

20181112-MIS01-04

20181112-MIS01-05

          นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการทำงานเพื่อองค์การต่อไป