กฟผ. รับโล่เกียรติคุณ ในงาน “NSM Alumni Day 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดย อพวช. เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อพวช. มาโดยตลอด

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในงาน “NSM Alumni Day 2018” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะที่ กฟผ. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่อง “แรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์” โดยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

         สำหรับวัตถุประสงค์ของ อพวช. ในการจัดงาน “NSM Alumni Day 2018” ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลอง World Science Day for Peace and Development ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก ภายใต้การสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง อพวช. กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อันนำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริม อพวช. ด้านต่างๆ ในอนาคต

         ทั้งนี้ อพวช. เป็นหน่วยงานพันธมิตรกับ กฟผ. มาโดยตลอด นับตั้งแต่การจัดตั้งห้องนิทรรศการ “ไฟฟ้าไทย” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ กฟผ. ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กฟผ. และ อพวช. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมจุดประกายสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ดังนั้น ถือได้ว่า กฟผ. และ อพวช. เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในการจะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสังคมไทยต่อไป