โครงการห้องเรียนสีเขียว จัดประกวดผลงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2561 ในระดับประเทศ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายร่วมนำเสนอผลงาน 24 โรงเรียน เพื่อหวังส่งเสริมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า

         วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 โดยได้เชิญโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นและสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 24 โรงเรียน มานำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศทั้ง 2 กิจกรรม จำนวนรวม 8 รางวัล โดยมีนายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายศานิต นิยมาคม กล่าวว่า เรื่องการลดการใช้พลังงาน และการดูแลสังคม เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่สามารถเกิดขึ้นโดยหน่วยงานหรือใครคนใดคนหนึ่งได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน สำหรับโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินงานจากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน เพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน โดยในปี 2561 ได้คัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นในกระบวนการจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และพิจารณาโรงเรียนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมของทั้ง 2 กิจกรรม จำนวนรวม 8 รางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการตัดสินผลงานโรงเรียน ได้แก่ นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม – 1 กฟผ. นางณัฐชยา เม็นไธสง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประกวดนั้น จะประกาศให้ทราบในภายหลังต่อไป

         ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วย เป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้กว่า 21 ล้านบาท รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 1,800 ตัน นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน สร้างค่านิยมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย