20181126-MIS02-01

          กฟผ. ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่เผาไร่อ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจนซังข้าวและวัชพืช โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะนอกจากจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตทรัพย์สินแล้ว ยังอาจทำให้กระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศได้ด้วย

20181126-MIS02-02

          นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อย กฟผ. ขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืช ในพื้นที่ใกล้แนวเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเท่านั้น แต่อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืชดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการเดินทางและการคมนาคม อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับ ย่อมส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง

          นายเริงชัย กล่าวต่อไปว่า เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดูแลและรับผิดชอบโดย กฟผ. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงาน ทำหน้าที่เชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไปยังระบบจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจะปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างเหมาะสมก่อนส่งถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน และทุกครัวเรือนต่อไป

          “ด้วยเหตุนี้ เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนั้น การเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล การเผาหญ้า เผาวัชพืช เผาซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ในบริเวณใกล้พื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดเขม่าควันและเปลวไฟ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชน เกษตรกรที่อยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งผู้ก่อกองไฟหรือผู้อยู่ใกล้เคียง อาจได้รับอันตรายถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ดูดได้ รวมถึงอาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอฝากประชาชนทั่วประเทศช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเหตุผิดปกติและไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โปรดแจ้ง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416”