โครงการภูมิชุมชน กฟผ. - มธ. ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมพัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีสุขอย่างยั่งยืน พร้อมค้นหาศักยภาพสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่อาจต้องยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนวัตกรรมสอดคล้องกับโลกอนาคต

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายพงศ์ธร สุวรรณะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และทีมงานโครงการภูมิชุมชน กฟผ. - มธ. ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และประชุมร่วมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานพัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันค้นหาศักยภาพในการสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

         การดำเนินงานสร้างสังคมชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนดังกล่าว มีความสอดคล้องกันระหว่างโครงการภูมิชุมชน และแนวนโยบายของสายงานผลิตไฟฟ้า ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายชุมชนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้เริ่มดำเนินงานยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง มุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองภายใต้การทำงานตามศาสตร์พระราชาได้อย่างแท้จริงและตอบโจทย์ความยั่งยืนได้

         สำหรับแนวทางการทำงานได้มีการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแผนงานในปี 2562 ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มพัฒนากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแม่น้ำ 2. กลุ่มพัฒนากลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพง 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ 4. การทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ กฟผ. บางปะกง

         โครงการภูมิชุมชน หรือ โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 หน่วยงาน (ปี พ.ศ.2561 – 2563) เน้นการพัฒนาตามบริบทสังคมเฉพาะของพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่รอบเขื่อน โรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่ง และ/หรือพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ให้ชุมชนเกิดการระเบิดจากข้างใน มีความรู้ในการจัดการกับปัญหา พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนานโยบายการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย