กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นางสาวฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ นายภาณุ อินทรวิจิตร เกษตรอำเภอแม่เมาะ และ นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

         สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ผลผลิตเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวพันธุ์ กข.43 โดย ในวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข.43 ได้ผลผลิตจำนวน 190 กิโลกรัม จะนำไปต่อยอดโดยการเก็บไว้ขยายพันธุ์ในแปลงนาสาธิตศูนย์ชีววิถีฯ และแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์ชีววิถีฯ ทั้ง 5 ตำบลของเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อีกทั้งศูนย์ชีววิถีฯ จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนได้นำไปปรับใช้กับพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองต่อไป