กฟผ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างกับ SCG สนองนโยบายรัฐเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

         ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ทีมวิจัยจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด นำนักวิจัย จำนวน 5 คน เข้าดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการจัดการวัตถุพลอยได้ของ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการศึกษาการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. และ SCG เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพของทั้งสององค์กร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมถึงประสานความร่วมมือทางด้านธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจร่วมกัน

         นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ – 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เนื่องจาก กฟผ. และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุพลอยได้ ได้แก่ เถ้าลอย เถ้าหนัก และยิปซั่มสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งผลักดันโครงการต้นแบบของ กฟผ. ซึ่งพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุพลอยได้ในเชิงธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน กฟผ. และ SCG มุ่งเน้นการนำวัตถุพลอยได้ ที่ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การส่งมอบมาใช้ประโยชน์ นำเถ้าลอยมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บางส่วน และสามารถประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การดูดซับสารพิษ และวัสดุคอมโพสิตต่างๆ รวมถึงพัฒนาเถ้าหนักและยิปซั่มสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

         นายกฤษฎา ศรีสมพร นักวิจัยอาวุโส บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม (SCG) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากทีมวิทยากร ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับนำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนา เพราะวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ สามารถต่อยอดและพัฒนาได้อีกหลายด้าน