กฟผ. สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับคนพิการ เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพและรายได้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากทั่วประเทศ บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมชวนชาว กฟผ. ร่วมอุดหนุนได้ตลอดทั้งปี

         วันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โดยมี นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมพร้อมร่วมอุดหนุนสินค้าและบริการภายในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนกว่า 20 ร้าน เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สลากกินแบ่งรัฐบาล และบริการนวดแผนไทย เป็นต้น โดย กฟผ. ได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั่วประเทศให้มาร่วมจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อการประกอบอาชีพ และจะเปิดจำหน่ายตลอดปี 2562 ณ บริเวณด้านหน้าห้องกระจกโรงอาหาร อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ

.

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ และเห็นว่าการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นสิ่งสำคัญ จึงได้สนับสนุนพื้นที่ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มาจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมุ่งหวังว่าการเปิดพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

         นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินการสนับสนุนคนพิการ หรือองค์กรต่างๆ เรื่อยมา เช่น ในปี 2560 กฟผ. ได้รับคนพิการเข้าทำงานจำนวน 18 อัตรา และในปี 2561 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกงานสำหรับคนพิการแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จำนวน 96 ราย และในปี 2562 นี้ ได้เล็งเห็นว่าการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จึงได้จัดสรรพื้นที่ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. บริเวณด้านหน้าห้องกระจกโรงอาหาร อาคาร ต.040 จำนวน 20 ที่ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

         “ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มาร่วมอุดหนุนสินค้าและบริการจากคนพิการได้ตลอดทั้งปี 2562 เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการ”