เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” และได้มีพิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2562 ให้กับบุคคลและนิติบุคคลจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในรางวัลดังกล่าว จากการที่ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

         ทั้งนี้ การที่ กฟผ. ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและสถานศึกษา อันเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคม