การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรีจัด Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 สร้างความมั่นใจการดูแลและควบคุมคุณภาพอากาศรอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี มีมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบปัญหาฝุ่น PM 2.5

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Kick Off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี” โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธานี จำเนียรกาล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหาร พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำนวน 2,018 ราย ซึ่งเป็นโรงงานที่มีปล่องระบายออกที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ กว่า 100 ราย และโรงงานที่มีกิจการต่อเนื่องจากการก่อสร้าง 22 ราย จังหวัดนนทบุรีจึงได้มีการประกาศมาตรการควบคุมมลภาวะ 5 ด้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 ประกอบด้วย 1. การควบคุมการเผา 2. การควบคุมการขนส่ง 3. การควบคุมการก่อสร้าง 4. การควบคุมภาคอุตสาหกรรม และ 5. การควบคุมผิวจราจร นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาให้ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 และดำเนินการฉีดน้ำไล่ฝุ่นละอองในเบื้องต้น โดยจะเร่งตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นแห่งแรก

         นอกจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำแผนการตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานตรวจสอบระบบบำบัดอากาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระบายอากาศตามมาตรฐานที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

         ด้าน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริเวณปากปล่องโรงไฟฟ้าและในบรรยากาศ โดยบริเวณปากปล่องโรงไฟฟ้า มีการตรวจวัดทั้งฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ฯลฯ ส่วนการตรวจวัดในบรรยากาศ ได้ทำการตรวจวัดฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM 10 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM 2.5 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งผลการตรวจวัดทุกครั้ง พบว่า มีค่าดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดทุกพื้นที่ ทั้งนี้ กฟผ. ยังมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน