กฟผ. แม่เมาะ จัดทีมเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า สนับสนุนอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแก้ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าของส่วนราชการจังหวัดลำปาง

         จากที่จังหวัดลำปางได้ออกประกาศเรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท้องที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 60 วัน ห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2562 รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War Room) “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วย

         นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. แม่เมาะ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 9 หมื่นกว่าไร่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจำแนกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 1.1. พื้นที่ความเสี่ยงสูง คือ บริเวณรอยต่อระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ฟื้นฟู และพื้นที่ฟื้นฟูที่มีคนเข้ามาหาของป่า และ 1.2. พื้นที่จะเป็นพื้นที่ความเสี่ยงน้อย ประกอบด้วย พื้นที่บ่อเหมืองที่มีการทำงาน พื้นที่ป่าปลูกใหม่ และพื้นที่บริเวณอาคารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

         ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมใช้งานเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ คราด ถังน้ำสะพายหลังพร้อมสายฉีดสำหรับระงับไฟป่า รวมถึงวิทยุการสื่อสารก่อนใช้งาน ขณะเดียวกัน ยังได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้มีความพร้อมสำหรับชุดลาดตระเวนหรือชุดเคลื่อนที่เร็ว

         “ชุดเคลื่อนที่เร็วของ กฟผ. แม่เมาะ จะออกลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าครบชุด ตรวจตรารอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะในพื้นที่เฝ้าระวังทั้งพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงน้อย รวมถึงพื้นที่รอยต่อใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เป็นประจำทุกวัน หากพบเห็นก็จะสามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้บำรุงหอสังเกตการณ์ไฟป่าความสูง 5 - 6 เมตร บริเวณพื้นที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ มองเห็นภูมิทัศน์ 180 องศา เพื่อใช้ตรวจสอบตำแหน่งไฟไหม้ในพื้นที่ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บ่อเหมือง ขอบบ่อ อ่างตกตะกอน และพื้นที่ข้างเคียง เช่น บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง” นายอำพล กล่าว

         สำหรับส่วนที่ 3 การดำเนินการป้องกันไฟป่า ทั้งการรับซื้อปุ๋ยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร อำเภอแม่เมาะ การกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมและนำไปกำจัดนอกแนวปลูกป่า รวมถึงการทำแนวกันไฟป่าระยะทาง 162 กิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW Dump) ระยะทาง 40 กิโลเมตร พื้นที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW Dump) ระยะทาง 56 กิโลเมตร และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE Dump) ระยะทาง 66 กิโลเมตร

         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันเป็นการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และได้ออกประกาศให้ปิดพื้นที่ป่าดอยพระบาท ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า - ออก พื้นที่ดังกล่าว และได้ประสานขอความร่วมมือจากกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตลอดจนชาวบ้านร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดทางเข้า - ออกทุกเส้นทาง หากพบว่ามีกระทำผิดให้จับดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

         ในส่วนของ กฟผ. แม่เมาะ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัด Kick Off งานป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยกองฟื้นฟูสภาพเหมือง ร่วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย เหมืองแม่ และแผนกควบคุมผู้รับจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะ และหากเกิดไฟไหม้สามารถเข้าไประงับหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

         “ปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบว่า เกินค่ามาตรฐานในสถานีตรวจวัดพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้กำชับเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ทางเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนงานในส่วนของอำเภอ และจังหวัดมาโดยตลอด และพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถตามที่ได้รับการร้องขอ” นายอำพล กล่าว

         อีกทั้ง กฟผ. แม่เมาะ ยังเข้าร่วมช่องทางสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งแฟนเพจเฟสบุ๊ก “ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง” ขณะเดียวกัน ยังรับแจ้งเหตุกรณีพบเห็นไฟไหม้ในเขตพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5425 - 4555 ตลอด 24 ชั่วโมง และหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5425 - 4295 ในเวลาทำการ และพร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ กับหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมา แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เข้าร่วมระงับเหตุอัคคีภัยพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลสบป้าด รวมถึงการนำรถน้ำขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด (อบต. สบป้าด)

         “กฟผ. แม่เมาะ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกลางแจ้ง ได้กำชับหัวหน้างานให้ทำความเข้าใจกับทุกคนกับเรื่องหมอกควัน การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ต้องทำงานในที่โล่งแจ้ง และการสวมใส่อุปกรณ์หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ในส่วนของชุมชนพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ” นายอำพล กล่าว