กฟผ. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ‘IEEE PES GTD ASIA 2019’ แสดงศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทย พร้อมนำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovation Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 19 – 23 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย “IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD ASIA 2019” ซึ่งจัดขึ้นโดย IEEE Power & Energy Society – Thailand และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงานฯ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีบี จำกัด บริษัท ซิโนไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และเปิดงานแถลงข่าว ณ ห้องซิลค์ 1 – 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. พร้อมจัดแสดงบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovation Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน กฟผ. ให้ข้ามผ่านยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รองรับยุทธศาสตร์ 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัย มายกระดับประสิทธิภาพระบบพลังงาน เสริมให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการซ่อมบำรุงรักษา โดยจะมีการจัดแสดงใน 3 ส่วน ได้แก่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไปสู่ Flexible Power Plant ที่จะรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ในอนาคต 2. ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 2 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านระบบไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน และ 3. การพัฒนาโครงการ Hydro – Floating Solar Hybrid System ขนาดใหญ่ในพื้นที่เขื่อน ซึ่งจะเป็นระบบพลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid System) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน อันจะส่งผลให้ภาพรวมของระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

         นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมสนับสนุนการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นงานระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 การจัดงานดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม

         สำหรับงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ครอบคลุมเนื้อหาด้านระบบผลิตไฟฟ้า (Power Generation : PG) ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission and Distribution หรือ T&D) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล เช่น เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล ภายใต้แนวคิด ‘Big Shift in Power and Energy’ โดยแบ่งเป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ โดยการสัมมนาวิชาการนั้น มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรถึง 30 หัวข้อ เช่น แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และ IoT ซึ่งเป็นอนาคตทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 400 นิทรรศการ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน