“เกาะแลหนัง” เป็นเกาะเล็กๆ ใน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เฉพาะต้องเดินทางด้วยเรือ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เป็นที่ตั้งของโครงการ “ญาลันนันบารู หรือ เส้นทางสายใหม่” เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโรงเรียนบำบัดยาเสพติด ฝึกให้เยาวชนมีความรู้ มีประสบการณ์ มีอาชีพและเป็นคนดีของสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

         นายมะนาวี มะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แกนนำคนสำคัญในการผลักดันโครงการ“ญาลันนันบารู หรือ เส้นทางสายใหม่” กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโครงการ ญาลันนันบารู หรือ เส้นทางสายใหม่” เกิดขึ้นมาจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ระบาดหนัก ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้ร่วมกับ ป.ป.ส. จัดทำโครงการ “ญาลันนันบารู” เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่เมื่อมีผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก การใช้มาตรการป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงได้ขยายขอบเขตของโครงการ เพื่อให้มีการบำบัดยาเสพติด ด้วยการนำหลักการศาสนาอิสลามโดยรับเด็กจากการส่งต่อจากโครงการมัสยิดสานใจป้องกันยาเสพติดเป็นหลัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) โดยมีผู้ปกครองนำมาส่งด้วยตนเองและรับทราบข้อกฎกติกาในการดูแลรักษาร่วมกัน โดยใช้หลักการเรียนการสอน เราจะชูความเป็น “โรงเรียนผู้นำ” จะเน้นการเรียนศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ และการฝึกอาชีพ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางของ บาบออับบาส ซึ่งเป็นครูใหญ่ และเสริมหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หากผ่านการอบรมแล้วสามารถกลับไปเป็นผู้นำ และยังสามารถศึกษาต่อหรือทำงานและประกอบอาชีพได้

         นอกจาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงาน ป.ป.ส. แล้ว กฟผ. ก็ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้ด้วย โดยการสนับสนุนการสร้างอาคารสำนักงานและเรือนนอนของเยาวชนที่เข้ามาอยู่ในโครงการ ประมาณ 300 คน ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 ในนามของโครงการ “ญาลันนันบารู และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณ กฟผ. และทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมชุมชนในพื้นที่ด้วยดีตลอดมา

         นายสัณห์ เงินถาวร วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่สนับสนุนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและเรือนนอนให้กับโครงการ “ญาลันนันบารู” ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มาตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 การก่อสร้างอาคารดังกล่าวใช้เวลามากกว่าปกติ เพราะต้องนำวัสดุในการก่อสร้างลงเรือไปเกาะแลหนังต้องใช้เวลานานและใช้คนเป็นจำนวนมาก ขนวัสดุได้จำนวนจำกัด ทำให้ต้องใช้เวลานาน โดยมีช่างซึ่งผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. และ ทหารจากค่ายสิรินธร เป็นผู้ก่อสร้าง

         นายสัณห์ เงินถาวร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความผูกพันระหว่าง กฟผ. กับเกาะแลหนัง มีมายาวนานนับตั้งแต่ กฟผ. เข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพาเมื่อหลายปีก่อน โดยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพให้เยาวชน เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศ การทำปะการังเทียม (สร้างบ้านปลา) เพื่อนำไปทิ้งทะเลโดยความร่วมมือของชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของ กฟผ. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนตลอดมา

         แม้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าเทพาต้องชลอออกไป แต่ความผูกพันระหว่าง กฟผ. กับ “เกาะแลหนัง”และชุมชนในพื้นที่ภาคใต้จะดำเนินต่อไป และกฟผ. พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาชุมชนสังคม เพื่อให้โอกาสและคืนคนดีกลับสู่สังคมต่อไป เพราะนอกจาก กฟผ. จะมีภารกิจในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุของของคนไทยแล้ว กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ให้อยู่ดีมีสุขและมีอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป