กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับครูและนักเรียน

         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาให้กับ นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และในฐานะอดีตศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปี 2505 เพื่อส่งมอบต่อให้กับนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในการใช้เป็นอาคารเรียนและสถานที่เรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนต่อไป โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว กับ กฟผ. และได้พัฒนาอาคารภูมิพิริยานุสรณ์ เป็นอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา หรืออาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่งผลดีในการลดค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน ไม่เท่านั้นอาคารแห่งนี้ยังจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

         ด้าน นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และในฐานะอดีตศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ป้ายอาคารเบอร์ 5 นี้ เปรียบเสมือนรางวัลที่มาจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน และการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตนในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ และในฐานะผู้หนึ่งที่ร่วมริเริ่มดำเนินงานด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ ได้เห็นถึงพัฒนาการของโครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งมีจุดประสงค์ในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ยังคงสานต่อกิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีเขียว พร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษามาโดยตลอด และขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นพันธมิตรที่ดีในการร่วมมือร่วมใจพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

         ในการนี้ นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และอดีตศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางอังคณา สุขวิบูลย์ และ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยฯ ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน พร้อมร่วมกันกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาร่วมกัน เพื่อเปิดใช้งานอาคารอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา และห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. อีกด้วย

         สำหรับกิจกรรม “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ตามกลยุทธ์ 3อ. ของ กฟผ. ได้แก่ อ.อาคาร อ.อุปกรณ์ และ อ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่อาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีอาคารนำร่องที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานในปี 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งได้มีการมอบป้ายให้กับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นแห่งแรก เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า “อาคารภูมิพิริยานุสรณ์” ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการออกแบบกรอบอาคารและมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เช่น การปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จำนวน 222 หลอด การปรับเปลี่ยนเป็นพัดลมและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในอาคารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาอีกด้วย จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ 7,664 หน่วยต่อปี ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 38,320 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,340 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี