EV 2019 logo ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. EV 2019 QR

"ขยายระยะเวลาใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 โดยสามารถลงทะเบียนรับบัตร RFID สำหรับใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ได้ถึง 31 มีนาคม 2564"


EV 2021 poster.APR

 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และวัน/เวลาทำการ เป็นดังนี้

EV 2019 summary

ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และการรองรับรถยานยนต์ไฟฟ้า  >>> File ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. (เอกสารแนบ)

นอกจากนี้สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการของ กฟผ. โดยใช้บัตร RFID ของ กฟผ. ซึ่งค่าบริการขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4365555 / 085-1116522 / 084-6414364

*หมายเหตุ :
(1) เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอรับบัตร EGAT EV Card จำนวนมาก อาจส่งผลให้การจัดส่งบัตรล่าช้า ในเบื้องต้นหากผู้ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับบัตร สามารถมาใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ตามวันและเวลาที่เปิดทำการได้จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ และหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของโครงการ
(2) กฟผ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ โดยจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

EV 2019 stations

EV 2019 membercard