EV 2019 logo ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. EV 2019 QR

 


ลงทะเบียนรับบัตร RFID สำหรับใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)

 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และวัน/เวลาทำการ เป็นดังนี้

EV 2019 summary

ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และการรองรับรถยานยนต์ไฟฟ้า  >>> File ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. (เอกสารแนบ)

นอกจากนี้สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการของ กฟผ. โดยใช้บัตร RFID ของ กฟผ. ซึ่งค่าบริการขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4365555

EV 2019 poster

 

EV 2019 stations

EV 2019 membercard