bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 19 มีนาคม 2562

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อดีตรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กฟผ.
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ.
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
 • รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 40/2019
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program Harvard Business School U.S.A.
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • หลักสูตร Senior Executive Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Masterful Coaching Workshop Hay Group
 • หลักสูตรความรู้ด้านการตลาดการเงิน เพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.