bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 19 มีนาคม 2562

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญในโครงการบริการวิชาการให้ภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมใหญ่ และภาวะน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการน้ำมันรั่ว และการปนเปื้อนของน้ำมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มงานวิชาการ) หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกองบัญชาการกองทัพไทย
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และคอลัมนิสต์ประจำวารสาร

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Laboratoire d’Ingénierie des Procédés de l’Environnement ภาควิชา Industrial Processes Engineering สถาบัน INSA-Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท ใบประกาศการศึกษาด้านงานวิจัย (Diplôme d’Etude Approfondie DEA) สถาบัน INSA-Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท ใบประกาศวิศวกรรมชั้นสูง (Diplôme d’ingénieur) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบัน INSA-Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.