bod 2020 9 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 19 มีนาคม 2562

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Notre Dame College, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.