bod 2020 10 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

กรรมการโดยตำแหน่ง และ เลขานุการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 1 พฤษภาคม 2561

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง กฟผ.
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง กฟผ.
 • รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ.

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศนียบัตร/ประวัติการอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรหลักประจำวิทยาการทัพบก วิทยาลัยการทัพบก ปี 2552
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2556
 • หลักสูตร Advanced Management Program ปี 2557, Harvard Business School, U.S.A.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปี 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

<< กลับสู่หน้ารายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.