EGATLogo

    ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการเปิดรับสมัคร พนักงาน คุณวุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในอัตราเงินเดือน 12,500 บาท นั้น

    กฟผ. ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังขององค์กร เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ในขณะนี้ กฟผ. จึงยังไม่มีการเปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็น พนักงาน กฟผ. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

    กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โทร. 0 2436 5311 ในวันและเวลาราชการ หรือ ติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน