กฟผ. เปิดบ้านสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี จัดพื้นที่“ตลาดนัดชุมชน กฟผ.” จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ทั่วประเทศและจากเครือข่ายพันมิตรของกฟผ. รวมกว่า 120 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 พร้อมรณรงค์ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการจับจ่ายใช้สอยและจัดการแยกขยะอย่างถูกวิธี

     วันนี้ (23 เมษายน 2562) นายศานิตนิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่ากฟผ. ได้จัดพื้นที่ในสำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เปิด “ตลาดนัดชุมชน กฟผ.”ประจำปี 2562 โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส กฟผ. เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมีผู้บริหาร กฟผ. พนักงาน ตัวแทนชุมชนภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมงาน

     รองโฆษก กฟผ. กล่าวว่านอกจากภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างความสุขของคนไทยตลอดระยะเวลา50 ปีที่ผ่านมาแล้ว กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามวิถีภูมิปัญญาและทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่น โดย กฟผ. มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

     สำหรับตลาดนัดชุมชน กฟผ. เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กฟผ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าจากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน โดยในปีนี้นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าพี่น้องชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายชุมชน กฟผ. ทั่วประเทศ มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีสินค้าและบริการที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและความพิเศษของการจัดตลาดนัดชุมชน กฟผ. ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ คือ มีผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทของกินของใช้ ของดีของเด่น แต่ละท้องถิ่นมาจัดจำหน่าย อาทิ หมูสมุนไพรและกล้วยสมุนไพรจากชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณ ขนมใบจากมะพร้าวอ่อนโบราณ จากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงผ้าฝ้าย จากชุมชนโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน จากชุมชนจังหวัดน่านไข่มุก ข้าวยำ และสินค้าจากชุมชนในภาคใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรของกฟผ. เข้ามาร่วมออกร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านค้าจากบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนและเครือข่าย BigBrothers เข้าร่วมด้วย ส่งผลให้มีร้านค้ารวมจำนวนกว่า 120 ร้านค้า โดยการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 –14.00 น.

     รองโฆษก กฟผ. กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดตลาดนัดชุมชนในครั้งนี้กฟผ. ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในการจำหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มพนักงาน กฟผ.และอาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วยรณรงค์การจัดการแยกขยะอย่างถูกวิธีพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนที่สนใจจะมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดชุมชน กฟผ. โปรดใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย”