20190430 MIS01 01

หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

         สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาหลักของโครงการโรงไฟฟ้า ดังนั้นการเข้าใจหลักการพื้นฐานของสัญญาประเภทนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

         เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้าว่าจะได้รับไฟฟ้าตามสัญญา นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านเทคนิค รวมถึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

20190430 MIS01 02

Link: แบบฟอร์มใบสมัคร

 

 


20190430 MIS01 03

 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

09.00 – 10.30 น. ภาพรวมรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
ขั้นตอนการเจรจารับซื้อไฟฟ้า
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า
กำหนดวันสำคัญ (Milestone Date)
หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผลบังคับใช้
การก่อสร้างและการทดสอบโครงการโรงไฟฟ้า
เงื่อนไขการเกิดการซื้อขายไฟฟ้าก่อนกำหนดวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Unit Operation Period)
เงื่อนไขการเกิดวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การแจ้งความพร้อมของโรงไฟฟ้า
คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า (Contracted Operating Characteristics)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การไม่สามารถส่งพลังงานให้ กฟผ. ได้ตามที่แจ้งไว้ (Outage และ Unavailability)
การหาค่าพลังงานที่ กฟผ. รับประกันซื้อ
การสั่งการเดินเครื่องของ กฟผ.

 

20190430 MIS01 04

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

09.00 – 10.30 น. การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.
พลังงานเป้าหมายรายปี
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ค่าปรับ (Liquidated Damages)
หลักค้ำประกัน (Security)
ประกันภัย (Insurance)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Run-Off River
รูปแบบการเดินเครื่องและข้อสัญญาของโครงการ Run-Off River
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. ขั้นตอนการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Run-Off River
ช่วงถาม-ตอบ และอภิปรายข้อสัญญา

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

09.00 – 10.30 น. เหตุสุดวิสัย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการใช้สิทธิ์ step-in
การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการจ่ายค่าบอกเลิกสัญญา
ข้อพิพาทและกระบวนการยุติข้อพิพาท
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ
ความเสี่ยงของโครงการซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศและการควบคุมความเสี่ยง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ
ช่วงถาม-ตอบ และอภิปรายข้อสัญญา /td>

 

20190430 MIS01 05

 

วริสา สถิตย์สุขเสนาะ

         ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         ประสบการณ์

 • หัวหน้าทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • ทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย และโครงการน้ำเทิน 1
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส

         ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         ประสบการณ์

 • หัวหน้าทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โครงการไซยะบุรี และโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย
 • ทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • ที่ปรึกษาการเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเทศเวียดนาม
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นันทิกา พุทธิแก้ว

         ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         ประสบการณ์

 • หัวหน้าทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โครงการน้ำเทิน 1
 • ทีมเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • PPA and Contract Engineer โครงการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 

สถานที่ในการฝึกอบรม :

         วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

         ห้อง 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม :

         ค่าฝึกอบรม : 35,000 บาท

         VAT 7% : 2,450

         รวมจ่ายสุทธิ : 37,450 บาท

         ***รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

         คุณธันย์ชนก จิตใส : โทร. 092-580-0067

         คุณอารยา วัตตธรรม : โทร. 063-652-5449

         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link: แบบฟอร์มใบสมัคร