ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 8 รางวัล จากเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ“The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 รางวัลพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น

         นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส (ชอสก.) พร้อมคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในเวที “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019) ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดำเนินการนำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน 79 ผลงาน จาก 24 หน่วยงาน

         โดย กฟผ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษประเภทเทคโนโลยีสีเขียวจากประเทศญี่ปุ่น 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  • การประยุกต์ใช้ QR Code กับชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ จากฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.)
  • เครื่องมือถอดประกอบและคืนสภาพอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ไอร้อนจากห้องเผาไหม้กังหันก๊าซ จากโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)
  • ระบบตรวจจับสัญญาณความผิดพร่องของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านระบบจำหน่าย (Transformer Fault Monitoring System (TFM) จากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.)
  • เครื่องเติมอากาศจาก Super charge ด้วยพลังน้ำ จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.)
  • เครื่องมือถอย Long Retractable Soot Blower ค้าง จากฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) และฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  • ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)
  • เครื่องกำจัดน้ำมันผิวน้ำขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.)

รางวัลพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นประเภทเทคโนโลยีสีเขียว 1 รางวัล ได้แก่

  • เครื่องกำจัดน้ำมันผิวน้ำขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.)