การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมเปิดตัวโครงการปล่อยสองได้แสน คือ ปล่อยปู 2 ตัวในวันนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณประชากรปูได้ถึงสองแสนตัวในอนาคต

         เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกของโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับโครงการภูมิชุมชน พร้อมเปิดตัวกิจกรรมปล่อยสองได้แสน โดยมีนายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ บริเวณแปลงปลูกรักษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ. กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง) และมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

         นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบางปะกง และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ร่วมกับชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงและโครงการภูมิชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (5 มิถุนายน) โดยปล่อยพันธุ์ปูแสม ตามโครงการ ปล่อยสองได้แสนในการนี้ได้มีการมอบพันธุ์ปูให้กับผู้นำชุมชน และตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูแสมจำนวน 900 ตัว ซึ่งปูแต่ละตัวจะวางไข่ตัวละ 50,000 ฟอง การปล่อยปู จำนวน 900 ตัวในวันนี้จะเพิ่มปริมาณของปูได้ถึง 45 ล้านตัว สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต

         หลังจากนั้น คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทน กฟผ. ได้ร่วมเสวนา หัวข้อแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้มีการกล่าวถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ข้อมูลชุมชนและนักเรียนเรื่องการดำเนินการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการภูมิชุมชนของ กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไปสู่ 4 อ. คืออนุรักษ์ อนุบาล อาหาร และอาชีพ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปล่อยปูแสม 2 ตัว ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มจำนวนปูแสมถึงหนึ่งแสนตัว

         สำหรับโครงการภูมิชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจับมือกันร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นการเริ่มต้นโครงการภูมิชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงอย่างเป็นทางการ รวมทั้งยังเป็นการเปิดตัวกิจกรรมปล่อยสองได้แสน ซึ่งเป็นโครงการการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร เพิ่มรายได้และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วย