กฟผ. ร่วมกับ ชุมชนบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และโครงการภูมิชุมชนที่ กฟผ. ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หน่วงงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน ครู อาจารย์และนักเรียนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมใจกันฟื้นฟูป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ นับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างส่วนร่วมในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดผืนหนึ่งในจำนวนกว่า 30 ผืนป่าของจังหวัดขอนแก่น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรักษาความดีและความมุ่งมั่นนี้ไว้ตลอดไป และเชื่อมั่นว่าผืนป่าแห่งนี้จะนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกหลายรางวัลในอนาคต ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้จนประสบความสำเร็จ และทำให้ป่าชุมชนเสื่อมโทรมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

         นายเริงชัย คงทอง กล่าวว่า ภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การแสวงหาแหล่งพลังงานและผลิตไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชนและประเทศควบคู่กับการดูแลระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศให้มั่นคง กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในบริเวณรอบหน่วยงานของ กฟผ. และใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภูมิชุมชนที่ กฟผ. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ปัญหาของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน และในอนาคต กฟผ. จะร่วมกับชุมชนพัฒนาให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงของชุมชนต่อไป

         ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนปี 2558 พื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 1,013 ไร่ แห่งนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ชุมชนบุกรุกปลูกไผ่ ปลูกอ้อย ในปี 2558 กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนได้ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อทวงคืนผืนป่าเสื่อมโทรมด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนหันมาร่วมกันปลูกป่าและดูแลรักษาจนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน และในอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฟผ. และชุมชนจะร่วมกันพัฒนาป่าชุมชนนี้ให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประทศ

         นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่า ความสำเร็จในการฟื้นพูป่าชุมชนเสื่อมโทรมผืนนี้ให้เป็นป่าชุมชนที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่าง กฟผ. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการดูแลชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และได้พัฒนามาสู่โครงการภูมิชุมชนในปัจจุบัน การดำเนินงานระยะแรกมีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่คณะทำงานของ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ย่อท้อ ได้ใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนจากปัญหา จนเกิดความสำเร็จในปัจจุบัน และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน ครั้งที่ 19 ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชนระดับจังหวัด ของกรมป่าไม้ ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และจะส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลในระดับสูงต่อไป ที่สำคัญป่าชุมชนแห่งนี้ได้ทำให้นายภาสกร นามจินดา กำนันตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562 ด้วย