กฟผ. ผนึกกำลังร่วมกับ สทนช. และ 39 หน่วยงาน จัดนิทรรศการงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2562” เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นเอกภาพ มุ่งลดผลกระทบให้กับประชาชน

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี พ.ศ.2562” จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นต้น โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานฯ พร้อมนำเสนอนิทรรศการเรื่อง Application ด้านการติดตามสถานการณ์น้ำของ กฟผ. ให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

         นายประเสริฐ อินทับ กล่าวว่า งานสร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ร่วมนำเสนอบอร์ดนิทรรศการ Applicationด้านการติดตามสถานการณ์น้ำ ของ กฟผ. ประกอบไปด้วย 1. Application Egat Water สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ., สถานะเขื่อน, เกณฑ์ควบคุม, ระบบติดตามข้อมูลโทรมาตร กฟผ. และข้อมูลรายละเอียดย้อนหลัง และ 2. Application DS-RMS ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน การแจ้งเตือนความปลอดภัย พร้อมประมวลผลสถานะเขื่อน ด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานการณ์น้ำ รวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน กฟผ.ให้ประชาชนได้รับทราบแบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง

         ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่อง การบริหารจัดการน้ำของประเทศมาโดยตลอด โดยมี สทนช. เป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการ กำกับดูแลและติดตาม อย่างใกล้ชิด มีการเตรียมมาตรการในเชิงป้องกันก่อนที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 โดยมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และชี้แจงไปยังประชาชนให้ได้รับทราบถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างถูกต้อง ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภัยของตนเองอย่างรู้เท่าทัน ปรับตัวได้เท่าทันต่อสถานการณ์ จะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

         นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจำลองและสาธิตการปฏิบัติการจริงของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ และการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก 13 หน่วยงานด้านน้ำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติด้วย