กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม ARSEPE ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายกิจการไฟฟ้าอาเซียน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าระบบอัจฉริยะและระบบดิจิทัลระหว่างกัน เพื่อร่วมพัฒนากิจการไฟฟ้าของภูมิภาคให้ทันสมัยและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

         วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 11th ASEAN Residential School in Electric Power Engineering (ARSEPE) ซึ่ง กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ASEAN Power Grid in the Future และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากกิจการไฟฟ้า 7 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ร่วมพิธี ณ ห้อง Crystal Ballroom ชั้น Lobby โรงแรม Holiday Inn สีลม กรุงเทพมหานคร

         นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าคงตระหนักดีว่ากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มากมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเป็นระบบดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียนที่จะทำให้ทุกประเทศในภูมิภาคสามารถจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ประเทศในอาเซียนต้องแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก่อให้เกิด การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคให้ทันสมัยและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

         ทั้งนี้ จากการประชุม 7th HAPUA Working Group No.5 : Human Resource จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การอบรม ARSEPE เพื่อเตรียมบุคลากรกิจการไฟฟ้าอาเซียนให้พร้อมรองรับกับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและความรุ่งโรจน์ทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด Transformation towards Smart and Digital Utility in Disruptive World โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานไฟฟ้าจาก 3 การไฟฟ้าของประเทศไทย และสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตและบทสรุป เทคโนโลยีสื่อสารในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แรงขับเคลื่อน นโยบาย และแนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ พลังงานหมุนเวียน และการซื้อ-ขายพลังงานและพลังงานดิจิตอลในเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังมีการดูงาน OpenLab ของ Huawei ที่บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร และ SCG Floating Solar Solution ที่ จ.ระยอง เพื่อให้เห็นภาพของ การเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในสถานการณ์จริง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย