การประกอบกิจการพลังงาน

 - พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

การผลิตไฟฟ้า

 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

การส่งไฟฟ้า

- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

การจัดหาเชื้อเพลิง

- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

ด้านสิ่งแวดล้อม

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ด้านบัญชีและการเงิน

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านการควบคุมภายใน

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

ด้านทรัพยากรบุคคล

- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518

ด้านความปลอดภัย

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554

ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560