EGAT Academy โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection System for Power Plant Generator Control and Electrical Equipment) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง กฟผ.

         หลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทำงาน หลักการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ความผิดพลาดของระบบควบคุมและป้องกัน โดยมีความเข้าใจในวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และมอเตอร์

         ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

  1. หลักการทำงาน และการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ Power System
  2. ขีดจำกัดในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  3. ระบบควบคุมการกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Excitation Control System)
  4. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator (AVR))
  5. วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้ Relay
  6. ระบบป้องกันโรงไฟฟ้า
  7. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ Protective Relay กับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Relay Coordination)
  8. ผลของ Current Transformer (CTs) ต่อระบบป้องกันไฟฟ้า
  9. การประยุกต์ใช้งานของระบบป้องกัน Generator, Transformer และ Motor ในระบบไฟฟ้า
  10. กรณีศึกษา

 

ค่าลงทะเบียน :

         ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,260 บาท

         ค่าลงทะเบียนรวม 19,260 บาท (กฟผ. ได้รับยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย)

 

หน่วยวิศวกรรม : มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ 31.5 PDU ตามที่สภาวิศวกรรับรอง
(ผู้เข้าอบรมต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด)

 

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2L3mBLo