ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร

ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร

      กำหนดเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ต้นทุนการซื้อ ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน และผลกระทบจากนโยบายของรัฐในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนด้วยการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) หรือมาตรการ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งค่า Ft จะมีการปรับทุก 4 เดือน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะกำกับดูแลการคำนวณให้สะท้อนราคาค่าเชื้อเพลิง ตามแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในเรื่องการส่งเสริมพลังงาน หมุนเวียนต่างๆ

 

ค่าไฟฟ้าและค่า Ft ปี 2558-2559 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ft 01

      คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องรวม 5 งวด ปี 2558 ปรับลด 3 งวด และปี 2559 ถึงปัจจุบัน ปรับลดอีก 2 งวด รวมลดลง 52.68 สตางค์ต่อหน่วย

 

ค่า Ft เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติ และปริมาณที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

ft 02

      ค่าเอฟทีปรับลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดตามราคาน้ำมันเป็นหลัก เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศผูกกับราคาน้ำมันในตลาดโลกประมาณ ร้อยละ 30-40 โดยราคาก๊าซธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงตามหลังราคาน้ำมันประมาณ 6 – 18 เดือน