ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 4720 หรือ www.dsm.egat.co.th