บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์การ โดยประกาศให้ กฟผ. มีเครดิตที่ระดับ“AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด สะท้อนถึงฐานะขององค์การที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ

         บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์การของ กฟผ. ประจำปี 2562 คงที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับ “Stable” หรือ คงที่ โดยการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ กฟผ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการจัดหาไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นเจ้าของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วทั้งประเทศแต่เพียงผู้เดียว รวมถึง กฟผ. ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย

         สำหรับอันดับเครดิตองค์การ จะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์การ ทั้งนี้ กฟผ. เห็นถึงความสำคัญในการรักษาอันดับเครดิตขององค์การให้อยู่ในระดับ AAA ในสภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่ กฟผ. สามารถรักษาอันดับเครดิตองค์การไว้ที่ระดับ AAA ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเครดิตของ กฟผ. ให้แก่คู่ค้า (Counterparty Credit Risk) อีกด้วย